Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY W ZALEWIE

DOKUMENTY

PROGRAM DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY W ZALEWIE NA LATA 2024-2027.

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury (M-GCK) w Zalewie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.), polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz na podstawie statutu nadanego Uchwałą nr LX/462/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010 roku  wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2 jako Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie, zwane wymiennie Centrum. M-GCK w Zalewie jest jednostką organizacyjną Gminy Zalewo. Baza lokalowa do działalności kulturalnej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury mieści się w Zalewie przy ul. Traugutta 20.

 

 1. Misja

Podstawowym celem statutowym Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie – zwanego dalej M-GCK – jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, pozyskiwanie członków społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, a także stwarzanie warunków do komunikacji społecznej. Przedmiotem działania M-GCK jest przede wszystkim rozwijanie edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę, wykorzystując różnorodne formy artystyczne jako narzędzia edukacyjne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, organizacja i koordynacja imprez kulturalnych. M-GCK próbuje stale dotrzeć do tych mieszkańców gminy Zalewo, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do instytucji kultury. Dzięki współpracy z Sołectwami organizowane są różnorodne wydarzenia integrujące społeczność – zabawy choinkowe, pikniki z okazji Dnia Dziecka, Dni Seniora, Bale Karnawałowe, które umożliwiają mieszkańcom gminy czynne korzystanie z atrakcji kulturalnych. Ponadto zależy nam na kontynuowaniu misji „Kultury Objazdowej”, która daje nam możliwość wspierania i promocji edukacji kulturalniej. Dzięki takim spotkaniom świetlice wiejskie, boiska i place zabaw stają się miejscem łączącym różne kręgi kulturowe, wiekowe i społeczne. M-GCK skupia się na integracji społeczności lokalnej, a także na aktywizacji społecznej – organizując Seniorom z miasta i gminy Zalewo cykliczne spotkania, które stają się przestrzenią do wymiany doświadczeń i współpracy społeczności lokalnej. M-GCK dokłada starań, by promować kulturę regionalną, a Dożynki, jako tradycyjne święto plonów, stanowią doskonałą okazję do promocji dziedzictwa kulturowego regionu.

 

 1. Wizja

Miejsko-Gminne Centrum Kultury kieruje swoją wizję ku tworzeniu otwartego miejsca, będącego istotnym elementem życia kulturalnego społeczności, które nie tylko dostarcza kulturalnych doświadczeń, ale również integruje, inspiruje i wspiera rozwój mieszkańców. Chcemy, by Centrum Kultury było sercem społeczności, które łączy mieszkańców w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami, poprzez prowadzone przez nas rozmaite wydarzenia i projekty kulturalne. Zależy nam na tworzeniu przestrzeni komunikacji społecznej, gdzie społeczność spotyka się nie tylko w celach artystycznych, ale także do wspólnego dialogu, wymiany pomysłów i budowania silnych więzi społecznych. M-GCK dąży do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego, umożliwiając dzieciom i młodzieży wyrażenie swojej pasji i talentu. Pragnie być również organizatorem różnorodnych, innowacyjnych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają uwagę i angażują różne grupy społeczne. Wizja obejmuje także tworzenie kół zainteresowań, umożliwiających dzieciom i młodzieży wspólne działanie i pogłębianie swoich pasji.

M-GCK pragnie tworzyć otwarte i przyjazne środowisko, które sprzyja rozwojowi twórczości, innowacyjności i zaangażowania społeczności lokalnej. Realizacja tej wizji ma na celu uczynienie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie miejscem, które nie tylko spełnia funkcję artystyczną, ale także pełni ważną rolę w budowaniu tożsamości lokalnej społeczności, rozwijaniu potencjału twórczego i integrowaniu mieszkańców wokół wspólnych wartości kulturalnych.

 

III Cele

 1. Cele długoterminowe

Podstawowym celem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie jest prowadzenie działalności kulturalnej skierowanej bezpośrednio do mieszkańców miasta Zalewa oraz Gminy Zalewo, polegającym na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. Cele długoterminowe określają kierunek działań, który będzie prowadził do budowania dobrego wizerunku oraz wykreowania marki M-GCK. Najważniejsze cele i zadania długoterminowe działalności M-GCK w Zalewie to:

1. Aktywizacja społeczna poprzez kulturę:

- organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych dostosowanych do różnych grup wiekowych, aby zaspokoić zróżnicowane zainteresowania mieszkańców Gminy Zalewo,

- tworzenie przestrzeni, w której każdy może znaleźć coś dla siebie, począwszy od dzieci, poprzez młodzież, aż po seniorów.

2. Przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze:

- kreowanie programów edukacyjnych i promocyjnych mających na celu podniesienie świadomości kulturalnej mieszkańców,

- wspieranie inicjatyw społecznych i projektów, które angażują lokalną społeczność w tworzenie kultury i współkształtowanie wartości lokalnych.

3. Współpraca z lokalnymi artystami i twórcami:

- promowanie lokalnych talentów artystycznych poprzez organizację wystaw, koncertów czy przedstawień,

- umożliwianie mieszkańcom Gminy Zalewo bezpośredniego kontaktu z twórcami poprzez warsztaty, spotkania autorskie i inne formy interakcji.

4. Wychowanie poprzez sztukę:

- wspieranie procesu wychowawczego poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych,

- kształtowanie wartości społecznych i etycznych poprzez przekazywanie treści artystycznych, które inspirują do refleksji nad światem i własnym miejscem w społeczeństwie.

5. Integracja społeczności:

- kreowanie przestrzeni, w której mieszkańcy Zalewa i Gminy Zalewo mogą się spotykać, integrować i wspólnie uczestniczyć w kulturalnych wydarzeniach,

- organizacja imprez plenerowych, pikników, festynów, które sprzyjają integracji mieszkańców i tworzeniu więzi społecznych.

6. Dostępność kultury dla wszystkich:

- eliminowanie barier finansowych, które mogą utrudniać dostęp do kultury.

- organizacja wydarzeń na terenie całej gminy, aby zapewnić równy dostęp do kulturalnych doświadczeń wszystkim mieszkańcom.

7. Współpraca z innymi instytucjami:

- budowanie partnerstw z lokalnymi instytucjami, placówkami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie rozwijać kulturę w regionie,

- organizacja wspólnych projektów, wydarzeń, które łączą różne sektory społeczności lokalnej.

8. Aktywizacja społeczna seniorów:

- organizacja różnorodnych zajęć i warsztatów mających na celu integrowanie seniorów,

- organizacja prelekcji i spotkań z ciekawymi osobami, które mogą dzielić się wiedzą z różnych dziedzin,

- propagowanie aktywnego stylu życia poprzez organizację zajęć rekreacyjnych, oraz innych form aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości seniorów,

- wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną i regularne badania.

9. Dążenie do pozyskiwania środków finansowych na realizację podjętych i planowanych działań.

10. Tworzenie warunków oraz organizacja zajęć w stałych grupach, kołach zainteresowań.

11. Organizacja cyklicznych imprez, koncertów, wyjazdów, wydarzeń plenerowych.

12. Rozwój zasobów ludzkich – szkolenia zatrudnionych animatorów kultury.

Poprzez te działania Centrum Kultury w Zalewie dąży do stworzenia otwartego, aktywnego środowiska, gdzie kultura staje się integralną częścią życia społeczności lokalnej, a mieszkańcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz uczestnictwa w bogatym życiu kulturalnym gminy. Cele długoterminowe mogą stanowić solidną podstawę dla rozwoju M-GCK w Zalewie, wspierając rozwój społeczności lokalnej. Wspomniane cele i zadania stanowią fundament programu działania M-GCK w Zalewie, mającego na celu pełne zrealizowanie długoterminowych założeń i budowę silnej marki kulturalnej w społeczności lokalnej. Program ten powinien być elastyczny i podlegać ewaluacji, uwzględniając zmieniające się potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

 1. Cele krótkoterminowe

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, chcemy tworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi umiejętności i talentów osób w każdym wieku – zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Przygotowana oferta zachęca do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych sekcjach zainteresowań, warsztatach oraz wydarzeniach cyklicznych i okolicznościowych, takich jak koncerty, wystawy czy imprezy plenerowe. Dla tych, którzy lubią rywalizację, proponujemy udział w przeglądach, festiwalach oraz konkursach. Chcemy, aby nasze działania były dostępne i atrakcyjne dla wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w życie naszej gminy, wspierając lokalne inicjatywy i reagując na sugestie otoczenia. Dbamy o wysoką jakość naszych usług, stale doskonaląc naszą ofertę i wzbogacając ją o nowe propozycje. Naszym celem jest ciągłe podnoszenie standardów i dostosowywanie się do oczekiwań odbiorcy.

            Przez cały rok w Centrum Kultury prowadzone są następujące bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży: zajęcia plastyczne, zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych (gra na gitarze, gra na pianinie), zajęcia nauki śpiewu, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne, zajęcia nauki języka angielskiego – „Bawiąc się uczymy”, zajęcia rękodzielnicze – Kuźnia Twórczości Artystycznej „Z niczego coś ciekawego”, zajęcia dla najmłodszych – Artystyczny Przystanek Malucha. Prowadzenie zajęć i warsztatów ma na celu upowszechnianie wiedzy o kulturze, oraz zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości rozwoju zainteresowań a także rozbudzanie w nich aktywności i pasji. Chcemy tworzyć warunki dla rozwoju amatorskich ruchów artystycznych, wzbudzać zainteresowanie wiedzą i sztuką poprzez dostosowanie zajęć skierowanych do młodzieży zgodnie z jej oczekiwaniami.

            Jak zaznaczyliśmy wcześniej, zależy nam także na aktywizacji seniorów oraz pełniejszym ich uczestnictwu w wydarzeniach kulturalnych. Od wielu lat w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury są organizowane zajęcia dla seniorów, które przynoszą liczne korzyści zarówno pod względem psychicznym jak i społecznym. Staramy się wciąż rozwijać ofertę skierowaną do seniorów, by zawierała ona różnorodne formy aktywności. Stawiamy sobie za cel, by seniorzy mogli w przyjaznej atmosferze dzielić się swoimi doświadczeniami, a także nawiązywać i wzmacniać relacje społeczne. Będziemy organizowali warsztaty i prelekcje, które nie tylko dostarczą wiedzy, ale także będą rozwijały umiejętności seniorów (np. warsztaty kreatywne, nauka obsługi nowych technologii). W ramach naszych inicjatyw, priorytetowo traktujemy organizację działań integracyjnych dla seniorów. Dążymy do tego, aby seniorzy byli nie tylko biernymi uczestnikami, ale aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym, dlatego tworzymy okazje do wspólnego świętowania różnych wydarzeń takich jak spotkania w sołectwach z okazji Dnia Seniora czy Dnia Babci i Dziadka. To sprawia, że seniorzy mogą czerpać radość z aktywności kulturalnych i społecznych, a także czuć się ważnymi i docenionymi członkami społeczności lokalnej.

Centrum Kultury przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego Świetlica „Słoneczko”, z Urzędem Miejskim i Ekomariną zorganizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Zielone Wakacje” i „Ferie Zimowe”. Ponadto przy współpracy z Urzędem Miejskim w Zalewie zostaną zorganizowane „Dni Zalewa i Święto Plonów”.

M-GCK zamierza kontynuować współpracę Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego - Izba Pamięci w Zalewie, z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zalewskiej, Świetlicą Wsparcia Dziennego „Słoneczko”, Świetlicą Terapeutyczną dla Osób Niepełnosprawnych - „Tęcza”, Biblioteką Miejską, Domami i Ośrodkami Kultury, Sołectwami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną w Zalewie, Posterunkiem Policji w Zalewie, zakładami pracy. Szeroki wachlarz współpracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przyczynia się do wielu korzyści, zapewniając różnorodność działań i kompleksowe wsparcie społeczności lokalnej. Ta współpraca pozwala na zorganizowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, a oferta kulturalna dostosowana jest do różnych grup wiekowych oraz zainteresowań mieszkańców.

Istotna dla działania Centrum Kultury jest współpraca ze szkołami z Zalewa oraz terenu Gminy Zalewo oraz Przedszkolem Miejskim, gdyż wspólne działanie umożliwia angażowanie uczniów do udziału w uroczystościach, konkursach artystycznych, przeglądach talentów, wydarzeniach kulturalnych. Współpraca ma na celu zintegrowanie działań edukacyjnych i kulturalnych, tworząc atrakcyjne propozycje dla uczniów oraz wspierając rozwój społeczności lokalnej i promowanie aktywności kulturalnej.

Centrum Kultury będzie dalej nawiązywało partnerskie relacje z wieloma sołectwami pomagając w organizowaniu i prowadzeniu imprez lokalnych. Przy współpracy z sołectwami zostaną zorganizowane pikniki, choinki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Dożynki. Organizacja różnorodnych wydarzeń ma na celu integrację społeczeństwa oraz tworzenie atmosfery wspólnoty. Proponowane przez nas wydarzenia są doskonałą okazją do spotkania się mieszkańców oraz wspólnego spędzania czasu. Takie spotkania obejmują liczne atrakcje, takie jak gry, zabawy dla dzieci, konkursy, występy artystyczne. Centrum Kultury tworzy przestrzeń do wspólnego spędzania czasu, budowania relacji między mieszkańcami oraz wzmacnia poczucie wspólnoty lokalnej. To także okazja do świętowania tradycji i wartości kulturowych.

            M-GCK chce kontynuować Kulturę Objazdową, przeciwdziałając procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego. Przeprowadzimy zajęcia muzyczne, animacyjne i plastyczne w dwóch okresach wiosennym i jesienno-zimowym w sołectwach Barty, Girgajny, Bajdy, Dobrzyki, Jerzwałd, Międzychód, Dajny, Wieprz, Urowo, Bądki, Jaśkowo, Boreczno.

            Zależy nam na promowaniu działalności artystycznej M-GCK, dlatego zamierzamy prezentować osiągnięcia zespołów, kół teatralnych, a także artystów indywidualnych szerszej publiczności i promować gminę nie tylko lokalnie, ale także na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim. Świetną okazją do promocji gminy, a także wyjątkową okazją do zaprezentowania tradycji, kultury i bogactwa rolniczego regionu na szczeblu wojewódzkim, są organizowane przez nas Dożynki, dzięki którym wygrany wieniec prezentuje gminę w Wojewódzkich Dożynkach w Olsztynku.

            Promocja własnych działań M-GCK w Zalewie obejmuje szereg działań, których celem jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat oferty kulturalnej i edukacyjnej instytucji. Kluczowe elementy tej strategii to: 

 1. Strona internetowa: regularne aktualizacje i utrzymanie atrakcyjnej strony internetowej Centrum Kultury, na której mieszkańcy znajdą informacje o nadchodzących wydarzeniach, kółkach zainteresowań, zajęciach i innych inicjatywach.
 2. Media społecznościowe: aktywne zarządzanie profilem na platformie społecznościowej Facebook. Regularne publikowanie treści, zdjęć, relacji z wydarzeń, a także interakcja z obserwatorami w celu budowania społeczności online.
 3. Plakaty i ulotki: rozpowszechnianie plakatów i ulotek informacyjnych w miejscach publicznych, aby dotrzeć do mieszkańców i przyciągnąć ich uwagę.
 4. Kanały lokalne: Wykorzystywanie lokalnych tablic ogłoszeniowych, aby dotrzeć do osób, które nie korzystają z mediów online.
 5. Lokalne Media: współpraca z lokalnymi gazetami, aby uzyskać przestrzeń reklamową. Udzielanie wywiadów, publikowanie artykułów i relacji z wydarzeń.

Przeplatając te różnorodne działania, Centrum Kultury w Zalewie stara się dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców, budując świadomość bogactwa oferty kulturalnej placówki.

W załączonym poniżej kalendarzu zamieszczone są wydarzenia kulturalne, planowane na 2024 r. Przedstawione wydarzenia przynoszą wiele korzyści dla mieszkańców gminy Zalewo, przede wszystkim wydarzenia takie jak konkursy, koncerty czy przeglądy piosenki ludowej dają okazję mieszkańcom do zaprezentowania swoich talentów i pasji. To zachęca do rozwijania umiejętności artystycznych i kulturalnych. Wydarzenia skierowane do dzieci, takie jak konkursy czy wakacyjne zajęcia, nie tylko dostarczają rozrywki, ale także integrują młodszych mieszkańców oraz wspierają ich rozwój edukacyjny i artystyczny. Zorganizowane zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży podczas „Zielonych Wakacji” dają możliwość odpoczynku, aktywnego spędzenia czasu i rozwijania zainteresowań w okresie letnich wakacji. Przegląd piosenki ludowej i biesiadnej czy „Dni Zalewa oraz Święto Plonów” pozwalają na promocję i zachowanie lokalnych tradycji kulturowych, co jest ważne dla budowania tożsamości regionalnej. Imprezy kulturalne tworzą okazję do integracji społeczności lokalnej. Mieszkańcy mają możliwość spotkania się, wymiany poglądów, nawiązywania nowych znajomości, co wzmacnia więzi społeczne. Zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to przykład inicjatywy charytatywnej, której celem jest pomoc potrzebującym. Organizacja tych imprez przyczynia się do budowy silnej społeczności, rozwijania kreatywności i talentów, a także podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Zalewo.

Kalendarz planowanych uroczystości, imprez, wydarzeń, konkursów na rok 2024.

Miesiąc

Nazwa wydarzenia kulturalnego

Styczeń

 • Zbiórka na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, organizacja Finału WOŚP, licytacje,
 • Dzień Babci i Dziadka – występy dzieci i młodzieży w M-GCK,
 • Spotkania choinkowe w sołectwach, bale choinkowe,
 • „Wnuczek przygotuje co Babcia podyktuje” – konkurs kulinarny, babcine przepisy.

Luty

 • Walentynki Aktywnych Seniorów – konkursy, zabawa, wróżby walentynkowe,
 • Organizacja ferii zimowych – teatr, bal karnawałowy.

Marzec

 • Koncert z okazji Dnia Kobiet,
 • Dzień Sołtysa – obchody w różnych sołectwach,
 • „Najładniejsza Pisanka lub Palma Świąteczna” – konkurs.

Kwiecień

 • „Spotkania z poezją” – Miejsko-Gminne eliminacje do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego,
 • „Konstytucja 3 maja oczami wyobraźni” – konkurs.

Maj

 • Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja,
 • „Każdy Przedszkolak to Mały Polak” – konkurs wokalno-recytatorski,
 • Dzień Matki – konkurs plastyczny, kartka z życzeniami.

Czerwiec

 • Przegląd piosenki ludowej i biesiadnej – dorośli „JARZĘBINA CZERWONA”,
 • „Żeglarski i nie tylko Dzień Dziecka w Zalewie” – (współorganizacja),
 • Dziecięcy Festiwal – „PRZEDSZKOLADA” konkurs piosenki przedszkolnej – Wybory Bajkowej Małej Miss,
 • „W rytmie polskiej piosenki” – rejonowy konkurs,
 • NOC Świętojańska – „Zalewianki plotą wianki”, Piknik Świętojański,
 • Pikniki w różnych sołectwach.

Lipiec

 • Zielone wakacje z M-GCK i „SŁONECZKIEM” – zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży; I turnus od 01.07.2024 do 12.07.2024 r.  II turnus od 15.07.2024r. do 26.07.2024 r.; projekcje filmów, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne,
 • Plenerowe kino familijne.

Sierpień

 • „Najciekawszy witacz dożynkowy” – konkurs,
 • „Najładniejszy wieniec dożynkowy” – konkurs,
 • „Dni Zalewa oraz Święto Plonów 2024” 24-25 sierpnia 2024 r.

Wrzesień

 • Dzień Animacji Rodzinnej – 20.09.2024 r.

Październik

 • Święto pieczonego ziemniaka – obchody w sołectwach.

Listopad

 • Konkursy plastyczne: „Dary Jesieni”, „11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości",
 • Ogólnopolski Dzień Seniora – Aktywny Senior w gminie Zalewo,
 • Obchody Odzyskania Niepodległości, występy dzieci i młodzieży z kół zainteresowań, dzieci z Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej, 11.11.2024 r.
 • Andrzejki w sołectwach, Andrzejki Aktywnych Seniorek,
 • Dzień Seniora w obchodzony w różnych sołectwach.

Grudzień

 • Spotkanie z Mikołajem w centrum Zalewa, strojenie choinki w centrum miasta,
 • Mikołajkowe Talenty,
 • Tradycje rodzinne – „Wigilia w moim domu” – konkurs,
 • „Najpiękniejsza Bombka Bożonarodzeniowa” – konkurs,
 • Konkursy na Kartkę świąteczną oraz Świąteczny stroik,
 • Wigilia dla Seniorów,
 • Spotkania opłatkowe w różnych sołectwach.

AKTUALNOŚCI:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Utworzono dnia 15.09.2020
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 obowiązujące w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie, dotyczące pracowników, instruktorów oraz rodziców/opiekunów prawnych i uczestników zajęć.
czytaj dalej... na temat: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Zarządzenie Nr 3/2020 DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY W ZALEWIE z dnia 2 września 2020roku

Utworzono dnia 15.09.2020
Zarządzenie Nr 3/2020 DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY W ZALEWIE  z dnia  2 września 2020roku w sprawie wprowadzenia w  Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie procedur bezpieczeństwa  dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania w okresie...
czytaj dalej... na temat: Zarządzenie Nr 3/2020 DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY W ZALEWIE z dnia 2 września 2020roku

ZAŁĄCZNIKI:

Znajdziesz nas również na:

                                         

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny